Spring naar inhoud
Home Binnenstedelijke Herstructurering

Wij, als gemeente Sliedrecht, voegen graag kwaliteit toe aan de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Onze droom? Een Sliedrecht dat straalt met vernieuwde en nieuwe woningen en groene, bloeiende parken. Om dit te waar te maken, gaan we de komende jaren woningen in Sliedrecht vervangen en vernieuwen. Ook zullen we de parken en andere openbare voorzieningen gaan verbeteren.


Hiervoor hebben we een visie geschreven die we in stappen gaan uitvoeren in een periode van ruim 15 jaar. Op deze pagina leest u waarom we een visie hebben ontwikkeld, wat deze visie is en over welke locaties het gaat. Daarbij is er ook een overzicht hoe we deze visies in de verschillende fases (fase 1, 2 en 3) willen uitvoeren.


Waarom doen we dit?

 • Er is een grote vraag aan woningen in de gemeente Sliedrecht
 • De gemeente en Tablis hebben verouderdere gebouwen die toe zijn aan vernieuwing
 • Meerdere openbare plekken zijn dringend toe aan vernieuwing
 • We hebben op meerdere openbare plekken last van warme zomers en natte winters. In de toekomst hebben we daar meer last van. Daarom is het van belang bestaande en nieuwe woningen te renoveren of te bouwen met het oog op het klimaat.


Visiekaartvisiekaart


Het grote deel van de locaties op de visiekaart zijn in eigendom van de gemeente of woningcorporatie Tablis Wonen. Een ander deel is momenteel in eigendom van eigenaren. Later zal bepaald worden hoe dat proces zal worden ingericht. Medewerking van de eigenaren is daarbij noodzakelijk. 


Fasering 


fasering

De afspraken met Tablis Wonen

Samen met Tablis Wonen zullen we ruim 700 woningen vernieuwen tot en met 2039. Het gaat hier concreet om het slopen en vervangen van ruim 440 sociale huurwoningen en het extra toevoegen van ruim 40 sociale huurwoningen. Daarnaast worden er ruim 220 marktwoningen toegevoegd.


Locaties:


Fase 1: 2025-2027 Toevoegen nieuwe woonlocaties

Drie nieuwe woonlocaties

Periode 2025- 2027 fase 1

 1. Maaslaan
 2. Middeldiepstraat
 3. Valkweg


Totaal ca. 150/200 woningen. Van niet-wonen naar wonen (school, sporthal, brandweerkazerne) 


Kansen voor: 

 • Extra woningen 
 • Gemengde projecten
 • Ruimtelijke verbetering 


Fase 2: 2027- 2035 Stapsgewijze vernieuwing 5-hoog flats

Vernieuwingslocaties periode 2027-2031


 1. Thorbeckelaan Oost en West
  Periode 2031-2035
 2. fase 2Rembrandtlaan Oost en West


Van wonen naar wonen

Sloop-nieuwbouw (eerst schuifruimte creëren dan slopen) 


Kansen voor: 

 • Nieuwe doelgroepen 
 • Ruimtelijke verbetering 
 • Sloop ca. 350 woningen 
 • Toevoegen ca. 400 woningen


Fase 3: Aanpakken van de locaties aan de Groene Long


fase 3

Starten:

3a Vergroening openbare ruimte


Periode na 2035:

3b Groene Stoep noord:

(sloop 2 portiekflats);


Periode na 2037:

3c. Doctor Schaepmanstraat:

Sloop en nieuwbouw


Periode nader te bepalen: 

3d Groene Stoep zuid: afhankelijk van gronden derden


Dit biedt kansen voor:

 • Bouwen aan de groene long
 • Nieuwe doelgroepenVervolgproces

Uitganspunt is om omwonenden zo goed mogelijk te blijven informeren en te betrekken en daarbij verder te gaan dan wat de wet voorschrijft. 


vervolgprocesSeptember 2022 - mei 2023

Afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project en zijn er afspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Juni 2023

Informatie bijeenkomst georganiseerd voor huurders, omwonenden en eigenaren om hen bij te praten over het project Sliedrecht Bouwt. 


Juli – december 2023

Het uitvoeren van milieuonderzoeken en het schrijven van een bestemmingsplan. Hierin worden de bouwregels vastgesteld voor het bouwen en renoveren van de woningen. 


Oktober - november  2023

Bijeenkomst met alle de huurders en omwonenden om de plannen te delen en ideeën / vragen op te halen. Huurders en omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.


December 2023 – januari 2023

Het bestemmingsplan wordt gedeeld in te kijken. Omwonenden kunnen hierop reageren (schriftelijk/digitaal) en een reactie achterlaten. De gemeente zal formeel elke reactie beantwoorden. De gemeente beoordeelt of de reacties leiden tot een wijziging van een bestemmingsplan en koppelt dit ook terug.  


2024

Bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen.  Er wordt een ontwikkelaar geselecteerd om te beginnen met het uitwerken van een vergunning. 

 • Met het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de vergunning voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. 
 • De bouwvergunning zal vervolgens ook weer ter inzage worden gelegd voor omwonenden.  Omwonenden kunnen dan net als bij het bestemmingsplan een inspraakreactie achterlaten. 
 • Gemeente beoordeelt vervolgens of de reactie leidt tot een wijziging of niet. 


2025

Start van de realisatie. In de voorbereiding en tijdens de realisatie van de bouw zal ook aandacht blijven voor zorgen en behoeften van omwonenden. Relevante documentenBinnenstedelijke Herstructureringfaseringfaseringfaseringfasering