Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Veranderingen op zoveel verschillende plekken in het dorp roepen ongetwijfeld vragen op. Hieronder ziet u een verzameling van de veel  gestelde vragen.

Veelgestelde vragen over Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

1.    Waarom moet er zoveel aangepakt worden in Sliedrecht?

Sliedrecht heeft belangrijke taken voor nu en later. We willen ervoor zorgen dat mensen fijn kunnen blijven wonen in ons dorp. Daarom werken we nu aan een stapsgewijs plan voor de komende 15 jaar:

 • We gaan extra en betere huizen bouwen in Sliedrecht, zowel om te huren als om te kopen.
 • Ook gaan we het groen in de gemeente verbeteren. We voegen meer groen toe en maken het groen toegankelijker en veiliger.

Een andere reden om actie te onder­nemen is dat de gebouwen in Sliedrecht vernieuwing nodig hebben. De gemeentelijke gebouwen zijn oud en de woningcorporatie moet woningen vernieuwen. Voordat we de oude gebouwen kunnen slopen, moeten we eerst nieuwe gebouwen bouwen. De gemeente heeft daarvoor ruimte beschikbaar.

2.    Over hoeveel woningen gaat het binnen project BHS?

Een thuis is meer dan slechts een dak boven het hoofd. Samen met Tablis Wonen gaan we tot 2040 stapsgewijs ongeveer 440 sociale huurwoningen slopen en meer dan 700 nieuwe huizen bouwen in Sliedrecht. Dit werken we locatie voor locatie uit met onze inwoners. We willen dat deze woningen niet alleen dienen als onderdak, maar ook bereikbaar zijn en karakter en warmte toevoegen aan ons dorp. We maken een goede mix van woningen, waaronder meer dan 480 nieuwe sociale huurhuizen. Deze woningen zijn betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Naast de sociale huurhuizen bouwen we ongeveer 220 woningen met middel- en hogere prijzen. Deze huizen worden gebouwd voor mensen met een midden­ of hoog inkomen in het koop- en/of huursegment.

Met deze verschillende woningen willen we mensen van alle achtergronden de mogelijkheid bieden om in Sliedrecht te (blijven) wonen.

3.    Is er aandacht voor belangrijke (groene) plekken zoals het Dreespark?

We willen de bestaande groene plekken behouden en een lang groen pad maken tussen Sliedrecht Noord en de Merwede. Hier kunnen mensen uit Sliedrecht samenkomen, elkaar ontmoeten en bewegen:

 • We willen onze gemeente niet alleen groener maken, maar ook makkelijker en veiliger voor iedereen.
 • We voegen niet overal nieuw groen toe, maar kijken wel of bestaande plekken een samenhangend geheel kunnen vormen. Deze verandering gaat niet alleen over planten en klimaatbestendigheid, maar ook over het maken van veilige en uitnodigende plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en tot rust kunnen komen.

We sturen ons op levendige buurten, parken en straten en nodigen iedereen uit om mee te helpen. We weten dat dit niet overal mogelijk is, daarom hebben we opdracht gekregen van de gemeenteraad om te onderzoeken hoe we bepaalde belangrijke (groene) plekken, zoals het Dreespark, kunnen behouden.

4.    Welke relevante besluiten heeft de gemeenteraad al genomen?

De gemeente is begonnen met het aanpakken van de uitdagingen in Sliedrecht. Samen met woningcorporatie Tablis Wonen hebben we gekeken naar de problemen en kansen in de gemeente. We hebben gekeken naar plekken waar oude gebouwen vernieuwd moeten worden en naar plekken waar nieuwe huizen kunnen worden gebouwd.

Tot nu toe hebben we drie beslissingen genomen die de richting geven voor de ruimtelijke keuzes in Sliedrecht:

 • 21 juni 2022: de startnotitie BHS 2022 is door de gemeenteraad vastgesteld
 • De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om te kijken of de vernieuwingsplannen mogelijk zijn. Na een onderzoek is er een plan gemaakt voor hoe de buurt eruit kan gaan zien, en er is afgesproken dat er wordt samengewerkt met Tablis Wonen. Daar is een overeenkomst over gesloten.
 • 10 oktober 2023: de Stedenbouwkundige visie 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld
 • De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. We kijken naar plekken waar oude gebouwen moeten worden vernieuwd en naar plekken waar we nieuwe huizen kunnen bouwen. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar we meer groen willen toevoegen dat voor iedereen toegankelijk is, en hoe we dit met een schuifoperatie voor Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar.
 • 10 oktober 2023: de Verdichtingsnota 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld
 • In deze nota geven we aan hoe we meer huizen kunnen bouwen in Sliedrecht. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.


5.    Over welke documenten vindt nog een besluit plaats door de gemeente?

De volgende besluiten staan op de planning voor 2024-2025:

 • Stedenbouwkundig kader
  Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte van de gebouwen, het aantal woningen, hoe ze in de omgeving passen, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en waar er geparkeerd kan worden. Het plan wordt rond medio 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.
 • Ruimtelijke planprocedure
  Op basis van het stedenbouwkundig kader schrijven we het omgevingsplan of wordt een omgevingsvergunning gemaakt van de nieuwe omgevingswet. Hier moet nog een keuze in worden gemaakt per fase.
  Na het vaststellen van het Omgevingsplan, wordt per locatie een vergunningstraject opgestart. Het startmoment verschilt per locatie. We willen de eerste drie locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkweg opstarten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer hier besluiten over worden genomen.


6.    Wat is mijn invloed als belanghebbende op de plannen?

Sliedrecht is uw gemeente, uw thuis. We nodigen u graag uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan de toekomst van Sliedrecht. Dit doen we binnen de vastgestelde Stedenkundige visie van de Gemeenteraad. Daarbinnen is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van de locaties en mee te denken over de beslissingen die we moeten nemen in het stedenbouwkundige kader. Uw bijdrage helpt de plannen beter te maken, inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van onderdelen en uiteindelijk alle belangen op een goede manier te waarderen. Daarom nodigen we iedereen graag uit mee te denken.

Dit kunt u op verschillende manieren doen:

 • Omwonenden kunnen tijdens de participatiebijeenkomsten vanaf januari 2024 input geven voor het stedenbouwkundig kader. Na de goedkeuring van het stedenbouwkundig kader zullen we een afzonderlijk participatietraject starten voor het uitwerken van een Omgevingsplan of vergunning. Tijdens dit traject kunt u ook uw inbreng leveren en reflectie geven op het Omgevingsplan.
 • Bij het werken met een omgevingsplan heeft u (na goedkeuring van het omgevingsplan door de gemeenteraad in 2025) de mogelijkheid om uw mening te geven door een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken en eventueel in beroep te gaan. We stellen inwoners op de hoogte van deze procedure via verschillende communicatiekanalen.
 • Als u planschade krijgt door het omgevingsplan, dan kunt u een planschadeclaim indienen binnen 5 jaar na vaststelling.
 • Het bouwplan en de vergunning van de ontwikkelaar wordt uiteindelijk ter inzage gelegd. Ook hiertegen kunt u bezwaar maken.


Veelgestelde vragen over de Noord-Zuid verbinding

1.    Waarom is een verbinding nodig?

Een nieuwe verbinding over de A15 en het spoor is noodzakelijk om de nieuwe woonwijk goed met het dorp te verbinden. De verbinding die er nu is via de Stationsweg is niet geschikt. De nieuwe verbinding helpt ook om de polder op een groene wijze met de Merwede/Biesbosch te verbinden.


2.    Waarom komt er geen tunnel?

Een tunneloplossing valt om meerdere redenen af.

 • Verkeerstechnisch is een tunnel niet handig voor het verkeer omdat auto’s en fietsers eerst 5 meter naar beneden en dan weer 7 meter omhoog moeten rijden.
 • Ook moet een gebruiker een bocht maken. Dit is geen geschikte route voor auto’s en fietsers.
 • Een tunnel zorgt door het hoogteverschil ervoor dat er minder snel gebruik wordt gemaakt van de fiets.
 • Bovendien is een tunnel sociaal minder veilig. Mogelijke criminaliteit en een gevoel van onveiligheid spelen hierin een belangrijke rol. Bovendien kan er schade aan de omgeving ontstaan.
 • Daarnaast zijn de tunnelvarianten ook geen goede keuzes vanwege mogelijke problemen met funderingen, sloten en kabels & leidingen onder de grond, wat schade aan de omgeving kan veroorzaken.

3.    Waar komt de nieuwe verbinding?

Wordt er gekozen voor de voorkeursvariant dan loopt de nieuwe verbinding vanaf de Thorbeckelaan over het sportpark, over de A15, over de Lockhorst naar het viaduct over de Betuwelijn naar de Provinciale Weg. De nieuwe verbinding heeft invloed op alle activiteiten in het gebied, er zijn daarom veel mensen betrokken. Op de vorige pagina is te zien welke voorzieningen de nieuwe verbinding allemaal ‘raakt’ en hoe hier oplossingen voor zijn gevonden. Zie ook vraag 10 in deze reeks van vragen en antwoorden.


4.    Hoe ziet de verbinding eruit?

Na veel overleg met iedereen die betrokken is, is er een plan bedacht voor een echt groene verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers. Dit plan maakt de bouw van een nieuwe woonwijk in Sliedrecht-Noord mogelijk en verbetert de verkeerssituatie in Sliedrecht. Het lost problemen op met bestaande voorzieningen en voegt een nieuw openbaar park toe aan het dorp, dat als een groene route vanaf de landbouwgronden tot aan de Merwede-rivier loopt. Het viaduct over de A15 is 40 meter breed zodat de weg, het fiets- en voetpad in het groen worden opgenomen.


5.    Waarom is dit de voorkeursvariant?

Het afgelopen halfjaar zijn er 17 opties bedacht voor de nieuwe verbinding. De verbinding liep in de verschillende soorten tegen de Dr. Schaepmanstraat en het Februariplantsoen aan, liep midden over het gebied of juist buiten het gebied. In sommige opties was sprake van een tunnel, in de meeste opties was een viaduct de voorkeur. De eerste keuze tussen de vele opties werd gemaakt op basis van de verkeerstechnische haalbaarheid en de kwaliteit van de groene verbinding. Op basis van deze twee criteria zijn er drie tunnelopties en routes buiten het plangebied en een slingervariant niet gekozen.

De verschillende opties werden vervolgens getoetst aan alle eisen (verkeerstechnisch, groene verbinding, behoud van verenigingen, woonklimaat, kosten). Uiteindelijk blijkt de optie die door een vereniging is bedacht het best te scoren. Deze optie heeft daarom de voorkeur gekregen. Het loopt min of meer door het midden van het gebied en raakt alle huidige voorzieningen.
De belangrijkste voordelen van dit model zijn:

 • Het maakt de bouw van een nieuwe woonwijk in Noord mogelijk met een heldere, korte en duidelijke route. De fietsers en wandelaars moeten wel omhoog/omlaag, maar via een lange slome helling en een veel kortere route dan de huidige;
 • Het leidt tot een betere verdeling van het verkeer over Sliedrecht;
 • Het maakt behoud van de meeste voorzieningen in het plangebied zelf mogelijk;
 • Er komt een doorlopend groen park van de Tiendweg tot aan het Feitsmapark. Er is voldoende ruimte om er een mooi nieuw publiek park van te maken, met sportvoorzieningen en tuinen met ruimte voor evenementen, zonder hekken.
 • Dit plan zorgt ervoor dat de invloed van de nieuwe verbinding op het woonklimaat (bijna) gelijk verdeeld wordt tussen de twee aangrenzende straten.

6.    Hoeveel auto’s gaan over de verbinding?

Er is berekend dat er dagelijks rond de 9700 auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe weg. Dit is vergelijkbaar met het aantal auto’s dat over de Thorbeckelaan rijdt bij de rotonde met de Simon Stevinstraat. Het gaat hierbij zowel om het bestaande verkeer vanuit Sliedrecht en het ‘nieuwe’ verkeer vanuit de wijk in Sliedrecht-Noord

7.    Hoeveel geluidsbelasting veroorzaakt de nieuwe verbinding?

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe weg zonder maatregelen te veel geluidsoverlast zou veroorzaken bij de meeste huizen in de Dr. Schaepmanstraat en enkele in het Februariplantsoen. Als de maximale snelheid 30 km per uur is, blijft het geluidsniveau bij alle woningen onder de wettelijke norm. Door het gebruiken van een stiller soort wegdek kan de geluidsoverlast nog verder zakken. Zie bovenstaand kaartje over geluidsbelasting.

8.    Wat zijn de effecten van een viaduct en een nieuwe woonwijk op het verkeer in Sliedrecht?

De nieuwe woonwijk en de nieuwe verbinding zorgen voor meer verkeer in Sliedrecht. Er zijn drie situaties onderzocht: Hoe is de verkeerssituatie nu in Sliedrecht? Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk met verbinding wordt gebouwd? •    Een wijk zonder nieuwe verbinding kan niet gebouwd worden. Het zou leiden tot extra verkeer op de Stationsweg, Rivierdijk en Thobeckelaan/Deltalaan.

 • Met een nieuwe verbinding wordt het verkeer gelijkmatiger verdeeld over Sliedrecht.
 • De Stationsweg, de Rivierdijk en de Thorbeckelaan ten westen van de Dr. Schaepmanstraat worden rustiger.

9.    Hoe wordt er gebouwd en wat zijn daar de gevolgen van?

De nieuwe weg komt voor het grootste deel op een zandbed te liggen. Alleen over de A15 komt de weg op een viaduct te liggen van 40 meter breed. Het gebruik van veel zand in een veengebied kan negatieve gevolgen hebben voor de woningfunderingen, rioleringen, sloten, kabels, leidingen en zelfs de A15. Om problemen te voorkomen, wordt het zand in lagen aangebracht. Zo kunnen de effecten worden gecontroleerd. Om schade te voorkomen, zullen er maatregelen genomen moeten worden. Hiervoor is veel geld in de begroting opgenomen.

Het Waterschap wil dat het waterpeil in het gebied wordt opgehoogd naar het peil dat in de rest van Sliedrecht geldt. Dit kan nadelige effecten hebben voor de bomen in het gebied. Maar de sloten langs de Schaepmanstraat en Tiendweg kennen al het hogere peil en de bomen die ernaast staan zijn er aan gewend. Voor de bomen langs de Lijsterweg moet worden onderzocht of de nadelige effecten tegengegaan kunnen worden.


10.    Wat zijn de gevolgen voor de voorzieningen?

Dit gebied heeft een hoog aanbod van recreatieve-/sportieve voorzieningen. Het gebied is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk centrum van Sliedrecht, waar duizenden inwoners elkaar ontmoeten of bij betrokken zijn. Er is veel energie gestoken om zoveel mogelijk voorzieningen in het voorkeursmodel te behouden. Veel voorzieningen krijgen een nieuwe plek.

Gevolgen voor de recreatieve-/sportieve voorzieningen:

 • Korfbalclub Merwede/Multiplaat: een nieuw energieneutraal sportcomplex is te vergelijken met het huidige.
 • Trimclub ABC: een nieuw energie­neutraal gebouw in het park.
 • Scholen Valkweg en Griendencollege: kunnen blijven buitensporten in het park.
 • Schaatsbaan: mogelijk een nieuwe locatie in het park langs de Betuwelijn in Noord.
 • Skeelers: de huidige skeelerbaan wordt verbouwd en zou breder moeten zijn. In het park in Noord kan zo’n baan worden gebouwd.
 • Sociale moestuin: een nieuwe plek links of recht van de verbinding. Of het gewenste oppervlak (3700 m2) haalbaar is, moet blijken.
 • Handboogschietvereniging: verplaatsen naar het park in Noord.
 • Volkstuinen: een nieuwe plek links of rechts van de verbinding. Of het gewenste oppervlak (8500 m2) haalbaar is, moet blijken.
 • Evenementen: op het ijsbaanterrein vinden soms kleine evenementen plaats zoals KNOTS. In het plan kunnen die in het nieuwe park ook weer plaatsvinden.
 • Zalencentrum: hiervoor wordt gekeken naar een nieuwe locatie in Sliedrecht zelf, of in de parkzone naast de Betuwelijn in Noord. Een werkgroep moet in beeld brengen onder welke randvoorwaarden een succesvol initiatief kan ontstaan.
 • Sporthal de Lockhorst: in 2026 moet de nieuwe sporthal de Valk af zijn. De Valk en de overige sporthallen in Sliedrecht kunnen de verwachte sloop van Lockhorst in 2028 opvangen.
 • Nieuw park: het nieuwe park wordt ruim en is toegankelijk voor iedereen in Sliedrecht en zal uitdagen tot sporten en bewegen.
 • Parkeren: het parkeren voor het gezondheidscluster (huisarts, tandarts etc.) blijft. Het parkeren bij de korfbalvereniging wordt verplaatst naar de achterzijde van het gezondheidscluster.

11.    Hoe zit het met PFAS?

PFAS is met name van belang voor de volkstuinen en Sociale Moestuin. Na de herinrichting van het plangebied moet er veel nieuwe schone aarde worden opgebracht. Zeker in de plandelen waarop de tuinen zullen komen.


12.    Wat kost de voorkeursvariant en wie betaalt dit?

De bouw van de nieuwe verbinding kost zo’n 33 miljoen. Het Rijk betaalt (21 miljoen incl. BTW) een belangrijk deel, vooral vanwege de behoefte aan woningbouw en de goede ontsluiting van een nieuwe wijk. De nieuwe voorzieningen en de inrichting van het park in het gebied vragen ook om een investering. De financiering hiervoor moet vooral komen vanuit de ontwikkelaars van Sliedrecht-Noord en deels vanuit nieuwe subsidies.13.    Wat zijn de risico’s?

Bij de ontwikkeling van de plannen zijn nu al risico’s te benoemen. Denk daarbij aan bouwkostenstijging, de stikstofproblematiek, de financiële bijdrage van de ontwikkelaars en bezwarenprocedures. In de komende twee jaar wordt onderzocht of deze risico’s zich voordoen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om ze te voorkomen.


14.    Hoe verloopt de besluitvorming voor de verbinding vanaf nu?

Het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorkeursvariant, met daarbij de oplossingen voor de voorzieningen en het beschikbaar stellen van een voorbereidingsbudget. Met een voorbereidingsbudget worden de plannen de komende twee jaar verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt wordt in 2025 de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad om te investeren in een nieuwe verbinding.


Veelgestelde vragen over het zwembad

1.    Waarom wordt er nu al nagedacht over de toekomst van het zwembad?

Als de verbinding doorgaat, dan staat De Lockhorst in de weg en moet het worden gesloopt. Nadenken is ook nodig omdat het complex veel energie verbruikt, wat niet past bij de ambities van Sliedrecht.

2.    Wat voor zwembad komt er en waar komt dat te staan?

Er zijn veel plekken waar een nieuw zwembad in Sliedrecht gebouwd kan worden. De gemeente wil het liefst een zwembad bouwen bij De Lockhorst. Dit is een goede plek, want het is goed bereikbaar en past bij de andere sportvoorzieningen in de buurt. Ook past deze locatie goed in de voorgestelde voorkeursvariant.

Begin dit jaar is onderzocht wat de behoefte aan zwemwater is in Sliedrecht. De conclusie is dat er in de regio genoeg zwemwater is om te voldoen aan behoefte van Sliedrecht. Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat de Lockhorst veel te groot is voor het inwonertal van Sliedrecht.

Als de gemeente toch een ander zwembad wil, dan zijn er drie mogelijkheden:

 • Scenario 1: Lesbad
  In dit scenario van het nieuwe zwembad kunnen alle kinderen in Sliedrecht leren zwemmen. Een zwembad van 10 bij 25 meter is groot genoeg voor lokale zwemwedstrijden, maar voor regionale wedstrijden en waterpolo is het zwembad niet geschikt. Voor banenzwemmen biedt dit scenario weinig ruimte.
 • Scenario 2: Zwembad met beperkte faciliteiten
  De twee zwembaden, de één 8 bij 12 meter en wat warmer, de ander wat koeler en 12,5 bij 25 meter, maken in dit scenario ruimte voor doelgroep activiteiten. Er is ruimte voor het hele zwemlespakket. In het grote zwembad is ruimte voor wedstrijden en waterpolo op lokaal niveau. Ook is er genoeg ruimte voor banen- en recreatiezwemmen. Voor de huidige inwoners is dit zwembad groot genoeg. Voor de geplande uitbreiding van Sliedrecht tot 2040 is het zwembad aan de kleine kant.
 • Scenario 3: Zwembad met royale faciliteiten
  De twee zwembaden, van 15,4 bij 25 meter en 10 bij 15 meter, zijn in dit scenario wat groter. Met een vaste tribune is het zwembad geschikt voor regionale wedstrijden. Daarmee hebben de verenigingen dezelfde mogelijkheden als nu in De Lockhorst. Voor het Sliedrecht van 2023 is het zwembad aan de grote kant, door de geplande uitbreiding is het zwembad passend voor de gemeente in 2040. De gemeenteraad moet besluiten wat voor zwembad bewoners willen als de Lockhorst moet worden vervangen.


3.    Wat kost een nieuw zwembad?

Het hangt af van de besluiten over het zwembad (lesbad, zwembad beperkt, zwembad royaal) of de investering in een nieuw zwembad ongeveer € 5,5, € 9,5 of € 11,5 miljoen bedragen. De jaarlasten moeten veel lager liggen dan die van de huidige Lockhorst. Met name de veel lagere energielasten van dit energieneutrale nieuwe zwembad zorgen daarvoor.

4.    Hoe ziet de planning eruit voor het zwembad?

Als de nieuwe verbinding wordt aangelegd en De Lockhorst moet worden gesloopt, dan moet het nieuwe zwembad klaar zijn. Volgens de huidige planning is De Lockhorst dan in 2028 gesloopt.
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe zwembad op tijd klaar is, is het noodzakelijk dat er in de komende twee jaar een plan wordt ontwikkeld en dat de bouw in 2026 begint. Het besluit hierover ligt in handen van de gemeenteraad, die hier in 2025 een besluit over zal nemen.

Veelgestelde vragen over Sliedrecht-Noord

1.    Waarom bouwen in Noord?

De gemeente Sliedrecht wil in het noorden van de Betuwelijn een woonwijk met ongeveer 1750 woningen bouwen om de bewoners van Sliedrecht, oud en jong, die een huis zoeken te kunnen helpen.

2.    Mag Sliedrecht van de provincie bouwen in Noord?

Het nieuwe provinciebestuur heeft twee nieuwe gebieden in het Groene Hart aangewezen voor de bouw van huizen: Alphen aan de Rijn en Sliedrecht-Noord. Het vorige provinciebestuur was altijd tegen huizenbouw in het Groene Hart, maar het nieuwe provinciebestuur heeft besloten om voor deze twee plekken een uitzondering te maken. De plannen voor Sliedrecht-Noord worden besproken met de gemeente Sliedrecht en daarna opgenomen in de provinciale plannen.

3.    Wat voor woningen komen er in Noord?

De gemeente Sliedrecht gaat minstens 400 sociale woningen bouwen in Sliedrecht-Noord. Van de in totaal 1750 nieuwe woningen zal 60% betaalbaar zijn. De woningen zullen bestaan uit zowel woningen als appartementen.


4.    Komen er voorzieningen in Noord?

De gemeente wil in Sliedrecht-Noord een woonwijk bouwen met ruimte voor een beperkt aantal voorzieningen, zoals een school, een kerk of een supermarkt.

5.    Wanneer is plan voor Noord klaar?

De gemeente werkt met zeven ontwikkelaars aan een plan voor Noord.
In 2024 zal dat plan worden gepresenteerd. Twee jaar later zal de bouw kunnen starten.