Spring naar inhoud

Klankbordgroepen Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

Home Projecten Klankbordgroepen Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht
Klankbordgroepen

De gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen vinden het belangrijk dat bewoners meepraten én meedenken over het hele project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Daarom is per deellocatie een klankbordgroep opgericht. 


De klankbordgroepen geven advies en vormen een onderdeel van het bredere participatieproces voor de ontwikkeling van plannen voor iedere locatie. 


De klankbordgroepen zijn actief gedurende het participatieproces, dat loopt vanaf januari 2024 tot en met de zomer 2024. Het eindproduct is een Stedenbouwkundig Kader welke voorgelegd wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming.


Lees meer over de  PDF-bestandspelregels Klankbordgroepen.

Klankbordgroepen
Van alle aanmeldingen zijn ongeveer 7 kandidaten per deellocatie geselecteerd. 

  • Maaslaan: 7 personen
  • Middeldiepstraat: 7 personen
  • Valkweg: 4 personen   
  • Thorbeckelaan & Rembrandtlaan: 7 personen
  • Professorenbuurt/Dr. Schaepmanstraat : 4 personen

* De namen en contactgegevens zijn bekend bij de gemeente, maar worden vanuit bescherming van de persoonsgegevens niet gedeeld op de website.


Verslagen Klankbordgroep

Voor de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) loopt momenteel het participatieproces met de diverse klankbordgroepen. Onderstaand de verslagen van de klankbordgroepen:


Spelregels Klankbordgroepen


Wat is het doel en de rol van de Klankbordgroep?

De klankbordgroep vormt een onderdeel van het bredere participatieproces voor de ontwikkeling van plannen voor de locatie. De klankbordgroep heeft een adviserende rol. De klankbordgroep draagt bij aan het maken van transparante en weloverwogen keuzes hiervoor. Een vertegenwoordiging van bewoners dragen ideeën, meningen, knelpunten, visies en wensen in tijdens de sessies.

Wat zijn de spelregels voor de leden van de Klankbordgroep?

Deelnemen aan de Klankbordgroep is niet vrijblijvend. Er vinden ongeveer 3 sessies plaats van gemiddeld 2 uur. De Klankbordgroep is actief gedurende het participatieproces, dat loopt vanaf januari 2024 tot en met de zomer 2024.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij de sessies aanwezig zijn. In die sessies wordt verwacht van leden dat zij deelnemen met een constructieve houding, zij bereidt zijn tot het maken van compromissen en flexibel kunnen zijn. Met de leden, projectleiders van Tablis Wonen en de Gemeente Sliedrecht en de ontwerpers zal gezicht worden naar passende oplossingen voor de locatie. Mensen die op voorhand tegen elke ontwikkeling zijn, hebben niets toe te voegen aan een Klankbordgroep. Zij kunnen gebruik maken van de formele besluit- en bezwaarprocedure.

Leden verbinden zich nadrukkelijk aan het proces. Ze zijn niet automatisch verbonden aan de keuzes die gemaakt worden. De uiteindelijk besluitvorming vindt plaats – via het College – door de Gemeenteraad van Sliedrecht.

Hoe is de Klankbordgroep samengesteld?

De klankbordgroep bestaat uit maximaal 7 personen. De samenstelling van de klankbordgroep is divers. Het doel is een vertegenwoordiging te hebben van de diverse belangen die aanwezig zijn rond de ontwikkeling van de locatie. Dat zorgt ervoor dat de informatie zo volledig mogelijk is bij het verder verdiepen en ontwerpen van de locatie.

De selectie van deelnemers wordt daarom gebaseerd op basis van een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de aanwezige belangen. De deelnemers van de klankbordgroep zijn verantwoordelijk voor het ophalen van informatie bij andere bewoners, het afstemmen van de diverse perspectieven en het aanspreekbaar zijn voor bewoners. Deelnemers nemen vanuit een belang deel aan de klankbordgroep, maar zitten er niet alleen voor zichzelf.

Hoe ziet het proces eruit?

Na de eerste bewonersavond wordt een klankbordgroep geselecteerd op basis van de criteria dat iemand constructief wil meedenken over de ontwikkeling van de locatie én de diversiteit van belangen aan tafel. De selectie vindt plaats door de onafhankelijke procesbegeleider in samenspraak met de initiatiefnemers Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht en met het stedenbouwkundig bureau. Over de uitkomst van de selectie wordt transparant gecommuniceerd, met een korte toelichting waarom mensen die zich hebben aangemeld niet zijn gekozen. Na de bekendmaking is nog een week de tijd om op initiatief van de geselecteerde deelnemer tot aanpassingen te komen. Daarna is de klankbordgroep definitief.

Na de selectie start de klankbordgroep met de sessies. De uitvoering staat onder leiding van het stedenbouwkundig bureau. Het stedenbouwkundig bureau bepaalt de inhoud van de sessies.
Van elke sessie wordt een verslag gemaakt en gepubliceerd op de projectwebsite. Op die manier kunnen mensen buiten de klankbordgroep dit proces volgen.
De opbrengst van de klankbordgroep wordt verbeeld in een ontwerp met toelichting. Dit ontwerp met toelichting wordt gepresenteerd op de bewonersavond.
Algemene communicatie verloopt via de gemeentelijke kanalen en projectwebsite.

Wat is de werkwijze van de klankbordgroep?

Om te zorgen dat de klankbordgroep zo goed mogelijk werkt, zullen met de groep aanvullende afspraken worden gemaakt. Die gaan onder andere over de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, hoe te zorgen dat iedereen gelijkwaardig kan bijdragen aan de inhoudelijke gedachtenvorming binnen de groep, etc. De aanvullende afspraken zullen gemaakt worden bij de eerste sessie van de klankbordgroep.

Wie is verantwoordelijk voor de klankbordgroep?

De klankbordgroep vormt onderdeel van het participatieproces. Dit proces wordt vanuit een onafhankelijke rol begeleid door Sander Jansen van Bureau Dietz. Hij is voor bewoners aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen over alles rond de klankbordgroep.
De uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij het stedenbouwkundig bureau. Dit bureau bepaalt de inhoud van de sessies en de werkwijze.

De eindverantwoordelijkheid voor zowel het participatieproces als voor de uiteindelijke keuze ligt bij de gemeente Sliedrecht. De ontwikkeling van de locatie volgt uit een besluit van de Gemeenteraad (Stedenbouwkundige visie) en de Gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de te maken keuzes voor die locaties.